Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu khai thành tích đề nghị xét tặng KNC vì sự nghiệp giáo dục
Về việc / trích yếu

Đây là mẫu thống nhất toàn ngành, các đơn vị không ghi bổ sung thêm các thông tin nào ngoài các thông tin yêu cầu trong mẫu này

Ngày ban hành 25/03/2013
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Bùi Thế Anh
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 1139 | Đã tải: 106
Nội dung chi tiết
                                                                                                                                        Mẫu 3A
 
PHÒNG GD&ĐT ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  ……………. . . . . . . . . . . Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG
“ VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” NĂM ..….
 
STT Họ và tên Chức vụ
nơi công tác
Số năm
công tác
trong ngành
Số năm tính
xét tặng KNC
I Đang công tác:      
         
II Đã nghỉ hưu:      
  /      
 
 
                                                                            ………., ngày … tháng … năm …….
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                    Mẫu 3B
 
PHÒNG GD&ĐT ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  ……………. . . . . . . . . . . Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG
“ VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” NĂM ..….
 
STT Họ và tên Chức vụ
nơi công tác
Tóm tắt thành tích, công lao đóng góp cho ngành GD
I Đang công tác    
1      
2      
II Đã nghỉ hưu    
1      
2      
3      
 
 
                                                                                     ………., ngày … tháng … năm …….
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mẫu 2A (trong ngành GD&ĐT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
NĂM ………
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
        Họ và tên :                                                            Giới tính :
        Ngày, tháng, năm sinh:                                         Dân tộc:
        Nơi ở hiện nay:
        Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT:
        Ngày vào ngành GD&ĐT:
          Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):
          Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi): … năm
          Số năm đạt danh hiệu CSTĐ, GVG: . . . . năm. Trong đó:
                   + CSTĐ cấp cơ sở: . . . . năm
                   + CSTĐ cấp tỉnh: . . . . năm
          Số năm công tác trên địa bàn khó khăn:  …năm.
          Mức kỷ luật (nếu có):
                   + Ngày ký quyết định kỷ luật: . . . . . . . .
                   + Ngày được xoá kỷ luật: . . . . . . . . . .
          Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: … năm
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:
 
 
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã , huyện, tỉnh
   
   
   
   
   
   
   
 
                                                                          ….., ngày … tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ               NGƯỜI KHAI
                                                                                                                      
                                                                                                           Mẫu 2B (Ngoài ngành GD&ĐT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
NĂM ………
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
        Họ và tên :                                                            Giới tính :
        Ngày, tháng, năm sinh:                                         Dân tộc:
        Nơi ở hiện nay:
        Chức vụ và nơi công tác (nếu có):
II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:
. . . . . . . .
 
 
                                                                   Sông Mã, ngày      tháng      năm 2011
                                                                            TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTĐ-KT TỈNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mẫu 1B (công văn đề nghị của trường)
 
  PHÒNG GD&ĐT SÔNG Mà       CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
                    
          Số:      /. . . . . . .                  . . . . . . . . . , ngày . . . .   tháng . . . . năm 2011
 “V/v  Xét tặng Kỷ niệm chương
vì sự nghiệp Giáo dục năm 2011”
 
 
Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã
 
          Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ GD&ĐT.
          Đơn vị trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  đã tổ chức họp xét chọn và đề nghị phòng GD&ĐT Sông Mã xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” năm . . . . . cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:
1.     Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, viên chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành: . . . . . . . . . . . . .người.
Trong đó:
-         Đang làm việc: . . . .  người.
-         Đã nghỉ hưu: . . . . . .người.
-         Đã chuyển sang ngành khác: . . . . . người.
2.     Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành GD&ĐT: . . . . người
3.     Người nước ngoài: . . . . .người
 
Nơi nhận:                                           . . . . . . . . . .ngày . . . . .tháng . . . năm 2011
-          Như kính gửi;                                                               HIỆU TRƯỞNG
-          Lưu: VT, BGH.
 
 
 
 
 
                                    
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn