Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Số: 89 /PGD&ĐT
Về việc / trích yếu

V/v mời họp, đánh giá kết quả tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú

Ngày ban hành 24/04/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 641 | Đã tải: 42
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
PHÒNG GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 89 /PGD&ĐT
V/v mời họp, đánh giá kết quả tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú
 
Sông Mã, ngày 23 tháng 4 năm 2014
 
     Kính gửi: - Phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông có học
                           sinh bán trú trên địa bàn huyện.
 
Căn cứ Công văn số 240/SGDĐT-KHTC ngày 07.4.2014 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc báo cáo kết quả thực hiện tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú.
Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức họp, đánh giá kết quả tổ chức nấu ăn cho học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú và trường Phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn huyện:
1- Nội dung: đánh giá kết quả tổ chức nấu ăn cho học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú và trường Phổ thông có học sinh bán trú
Ghi chú: Các trường chuẩn bị các nội dung theo đề cương để báo cáo tại cuộc họp (bản mềm gửi vào 02 địa chỉ sau: vuthanhpgd1961@yahoo.com.vn và chungsm13@yahoo.com.vn để tổng hợp).
2- Thành phần: Đại diện BGH các trường có học sinh bán trú.
3- Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2014.
4- Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện.
Đề nghị các đơn vị trường chuẩn bị các nội dung, đến dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT (40b).                                  
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Chí Chung
 
 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tình hình thực hiện tổ chức nấu ăn tập trung tại
 các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú
 
            1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.
          - Tổ chức quán triệt các quyết định, chỉ thị nghị quyết, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, huyện.
          - Công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo của địa phương.
- Công tác quản lý, chỉ đạo của trường, ….
- Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện ở chi bộ, đơn vị trường học, nhân dân .....
2. Kết quả quả triển khai, tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú.
- Tổng số học sinh ……. , trong đó: học sinh ở bán trú tại trường …. Học sinh, học sinh ở bán trú tại nhà dân ….. học sinh, học sinh không được hưởng chế độ bán trú ….. học sinh.
- Đã có ….. vườn rau, với tổng diện tích …….. m2, vườn được bố trí tại ………………….. (nêu rõ địa điểm trồng rau).
- Đã tổ chức chăn nuôi được: ….. con gà, …. Con lợn, …. (bằng ….. kg).
          - Công tác nuôi, dạy, quản lý học sinh bán trú:
          + Tổ chức nấu ăn cho hs: .......  bữa/ ngày.
          + Xây dựng quy chế ăn, ở và sinh hoạt trong khu nội trú: Đã xây dựng, hay chưa?.
          + Việc chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho hs: Đã phối hợp với trạm Y tế xã thực hiện như thế nào.
          - Việc thành lập tổ bảo vệ (quản lý), kiểm tra công tác bán trú.
          - Việc phân công giáo viên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn học sinh bán trú ăn, ở, sinh hoạt, học tập, .... (nêu chi tiết).
          - Việc thuê người nấu ăn: đã thuê ...... người nấu ăn, với số tiền ........./người/tháng, nguồn kinh phí lấy ở đâu?
          - Thực hiện chế độ chính sách học sinh bán trú:
+ Tổng số học sinh được hỗ trợ tiền, đã chi trả như thế nào?.
+ Tổng số học sinh được hỗ trợ gạo, đã cấp như thế nào?
3. Nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy và học trong nhà trường.
- Kết quả giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục.
- Hướng dẫn học sinh tự học, quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp...
4. Tổ chức biên chế và cơ sở vật chất trường học.
- Tổ chức biên chế bộ máy, nhân viên (y tế, bảo vệ, thiết bị, … đã có hay chưa) trong nhà trường, thuê phục vụ nấu ăn … (nêu rõ, có danh sách chi tiêt gửi kèm báo cáo).
- Cơ sở vật chất:
+ Tổng số lớp học: ……. Đủ hay thiếu (nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu lớp), tăng so với tháng ……là  …… phòng.
+ Tổng số phòng ở bán trú: ……. Đủ hay thiếu (nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu phòng, diện tích bao nhiêu m2), tăng so với tháng ……là  …… phòng.
+ Tổng số nhà bếp ăn: …………….. Đủ hay thiếu (nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu phòng, diện tích bao nhiêu m2), tăng so với tháng ……là  …… phòng.
+ Tổng số nhà vệ sinh: …………. Đủ hay thiếu (nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu phòng, diện tích bao nhiêu m2), tăng so với tháng ……là  …… phòng.
+ Công trình nước sạch:
Đã có: …………. giếng.
Đã có: …………. Công trình nước sạch.
Đủ hay thiếu (nếu thiếu thì nêu rõ nội dung), tăng so với tháng ……là  …… phòng.
+ Dụng cụ nấu ăn: Tổng số tiền mua dụng cụ nấu ăn là ……., lấy từ nguồn kinh phí ……
- Về mắc điện 3 pha: đã có hay chưa, tổng số kinh phí.
- Trang thiết bị dạy và học, thể dục, thể thao… (nêu cụ thể)
5- Công tác thanh, quyết toán kinh phí tổ chức nấu ăn cho hs.
6. Kết quả công tác xã hội hóa.
Đánh giá kết quả xã hội hóa bằng các số liệu cụ thể …
7. Đánh giá chung.
- Kết quả đạt được.
- Những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân (khách quan, chủ quan).
8. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Nếu rõ từng nhiệm vụ cụ thể, giải pháp khắc phục, …….
- Nêu rõ các nhu cầu của trường trong thời gian tiếp theo: xây bao nhiêu phòng học, nhà ở bán trú, bếp, công trình nước sạch, vệ sinh, điện, …. (nêu chi tiết).
- Nếu rõ thời gian dự kiến tổ chức nấu cho hs bán trú (đối với trường chưa tổ chức nấu ăn).
9. Kiến nghị, đề xuất.
Nêu rõ, đầy đủ các kiến nghị đề xuất của trường, địa phương (nếu có).
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn