Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu báo cáo thành tích tặng Bằng khen các cấp
Về việc / trích yếu

Biểu mẫu theo Hướng dẫn của UBND tỉnh SƠn La

Ngày ban hành 14/05/2014
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Thủ trưởng cấp đề nghị khen
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 823 | Đã tải: 97
Nội dung chi tiết
                                                                                                                              Mẫu số 01
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
ĐƠN VỊ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
           ……………, ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị:
                               
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị
- Cơ cấu tổ chức
- Cơ sở vật chất
- Các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
  TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT                                                             HIỆU TRƯỞNG
            
(Ký, đóng dấu)                                                                              (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
                                                XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN
                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                              Nguyễn Văn Cảnh
 
 
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(Nếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen)
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                              
Mẫu số 02
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
ĐƠN VỊ………………….
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  ………………., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
           I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH       
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Sơ lược thành tích của tập thể (nếu cá nhân là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học)
3. Thành tích đạt được của cá nhân4:
3.1 Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ:
3.2 Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ khác:
3.3 Tư tưởng, lập trường chính trị:
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
   HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
              (Ký, đóng dấu)                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN                       XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn