Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu tờ trình của trường đề nghị xét thi đua năm học
Về việc / trích yếu

V/v xét và công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014

Ngày ban hành 19/05/2014
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 3856 | Đã tải: 495
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG MN TUỔI HOA

 
 
 

 


Số:   /TTr-MNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
  

Sông Mã, ngày   tháng 5 năm 2014

 
 
                                                TỜ TRÌNH

V/v xét và công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng

năm học 2013 - 2014


 
 
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch  năm học của ngành GD&ĐT huyện Sông Mã.
          Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Quy chế TĐ-KT ban hành kèm theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Sơn La;
          Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ;
          Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 3/4/2012 hướng dẫn công tác TĐKT ngành GD&ĐT;
          Căn cứ Hướng dẫn số 389/HD-UBND ngày 29/4/2014 của UBND huyện Sông Mã V/v tổng kết công tác TĐ,KT sự nghiệp GD&ĐT;
          Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-GD&ĐT, ngày 12/9/2013 của phòng GD&ĐT Sông Mã, V/v triển khai công tác TĐ,KT năm học 2013 – 2014 ngành GD&ĐT Sông Mã
          Căn cứ kết quả họp xét thi đua của Hội đồng TĐ,KT trường . . . . . .. . . .  ngày    tháng 5 năm 2014.
          Trường mầm non Tuổi Hoa đề nghị Hội đồng TĐ,KT phòng GD&ĐT, Hội đồng TĐ,KT huyện Sông Mã đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp năm học 2013 - 2014 đối với các tập thể và cá nhân. Cụ thể như sau:
          I. Danh hiệu thi đua:
          1.  Cấp huyện:
          a. Cá nhân
          - LĐTT: ............(biểu số )
          - CSTĐCS: .......:    (biểu số )
          b Tập thể:  (biểu số...)
          2. Cấp tỉnh:
a. Cá nhân:
          - CSTĐ cấp tỉnh: 
b. Tập thể:
          - Tập thể lao động xuất sắc: (Tên tập thể) (Biểu số ).
          II. Khen thưởng các cấp:
          1. Đề nghị UBND huyện Sông Mã tặng giấy khen:
          a. Cá nhân:.........người.
          b. Tập thể: ....tập thể.
          2. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen:
          a. Cá nhân: .người                                                (Biểu số )
          3. Đề nghị thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen:
          a. Cá nhân:
          b. Tập thể:  (Biểu số ).
          Văn bản gửi kèm gồm:
- Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014.
- Biên bản họp xét đề nghị công nhận danh hiệu và khen thưởng.
- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và đề nghị Khen thưởng.
- Bản thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen và công nhận cấp tỉnh trở lên (nếu có)
- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng
- Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đơn vị trường.
- Danh sách cán bộ, viên chức bị kỷ luật năm học 2012-1013; 2013-2014.
Kính mong Hội đồng TĐ, KT huyện Sông Mã xem xét, ghi nhận.
 
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐ-KT huyện;
- Lưu: VT, GD, TA6.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Lê Xuân Tăng
 
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn