Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 05/05/2014 14:59
Thực hiện Hướng dẫn số 54/TĐKT-NVI của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ngày 24/4/2014 về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014 ngành GD&ĐT;UBND huyện hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014, nội dung như sau
Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG MÃ
           
Số: 389/HD-UBND

    

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
              Sông Mã, ngày 29 tháng 4 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT
năm học 2013 - 2014

 
 
 
                       
           Căn cứ Luật  Tổ chức HĐND&UBND năm 2003;
                Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của tỉnh Sơn La.
Căn cứ Thông báo số 158/TB-SNV ngày 24/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị giao ban Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013 ngành Nội vụ tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 70/TĐKT-NVI của Ban Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ngày 16/10/2013 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và đăng ký thi đua năm 2014;
Thực hiện Hướng dẫn số 54/TĐKT-NVI của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ngày 24/4/2014 về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014 ngành GD&ĐT;
UBND huyện hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI  ĐUA , KHEN THƯỞNG NĂM  HỌC 2013 - 2014
Sự nghiệp GD&ĐT, các đơn vị trường học tiến hành đánh giá tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013 - 2014, nội dung báo cáo tổng kết gồm:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát động các phong trào thi đua.
          2. Kết quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua
          - Kết quả thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị được giao.
- Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến:
+ Nêu số lượng điển hình tiên tiến đã xây dựng, nhân rộng; nêu tên, địa chỉ, lĩnh vực cụ thể của gương điển hình (nếu có).
+ Nêu ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả và sự lan tỏa trong cộng đồng của điển hình tiên tiến.
- Kết quả khen thưởng, đề nghị khen thưởng trong năm học 2013 - 2014
3. Hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác Thi đua, Khen thưởng.
4. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất.
II. Điều kiện xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng:
1. Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng:
- Về thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
- Việc đề nghị khen thưởng được thực hiện trên nguyên tắc bình xét dân chủ, công khai, chính xác và công bằng.
- Trong một năm, không được trình Chủ tịch UBND huyện khen quá 3 lần cho 1 tập thể hoặc cá nhân bao gồm thành tích toàn diện, lĩnh vực và thành tích đột xuất.
- Trong năm, không được trình hai hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên cho một đối tượng (tập thể hoặc cá nhân) bao gồm: cả thành tích toàn diện và về một lĩnh vực, trừ các trường hợp khen thưởng đột xuất.
- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người trong thực hiện nhiệm vụ bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” và là căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao hơn nếu đủ điều kiện, tiêu chuấn theo quy định.
 - Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” và là căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao hơn nếu đủ điều kiện, tiêu chuấn theo quy định.
 - Với cá nhân thuyên chuyển công tác thì cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối  với trường hợp có thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên)
2. Những trường hợp không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:
- Công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP mới được tuyển dụng công tác chưa đủ 1 năm (dưới 10 tháng).
- Công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP nghỉ việc từ 40 ngày trở lên; bị xử phạt hành chính; bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Đơn vị mới thành lập chưa đủ 1 năm (dưới 10 tháng).
- Tập thể và cá nhân không đăng ký thi đua năm học 2013-2014.
- Những trường hợp trong năm học 2013 - 2014 bị kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo  nhưng chưa được xác minh làm rõ.
3. Các danh hiệu thi đua và hình thức đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014:
3.1 Danh hiệu thi đua đã đăng ký từ đầu năm cụ thể:
- “Cờ Thi đua dẫn đầu khối các trường học” của UBND tỉnh: 03 tập thể
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 72 (trong đó: đơn vị trường học 23; tổ chuyên môn: 49)                          
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”: 06
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”: 192
- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 265
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 2073             
3.2. Các hình thức khen thưởng:
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen.
4. Tiêu chuẩn đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và Khen thưởng:
4 .1 Tiêu chuẩn đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua:
* Danh hiệu "Lao động tiên tiến":
          Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ đạt các tiêu chuẩn sau:
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
          - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
          - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
          - Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
* Danh hiệu  "Tập thể lao động Tiên tiến":
           Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
          - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
          - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
          - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
* Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở":
          Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
  “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; cá nhân đó nhất thiết phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới hoặc mưu trí, sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác của cơ quan, đơn vị.
* Lưu ý:
 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 không trùng lặp với Sáng kiến kinh nghiệm đã được công nhận những năm trước. Nếu là sáng kiến phát triển của năm trước cần phải thể hiện rõ nội dung mới nghiên cứu, áp dụng năm học 2013-2014 .
* Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":
          Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt tiêu chuẩn sau:
          - Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
          - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
          - Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";
          - Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
            - Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.
* Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh":
          - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân có thành tích vượt trội tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đã được tặng Bằng khen thành tích toàn diện của tỉnh hoặc bộ, ngành, đoàn thể trung ương trong thời điểm xét công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
          - Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc có giải pháp, sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính có tác dụng thiết thực ảnh hưởng lớn trong phạm vi ngành tỉnh, địa phương huyện, thành phố và của tỉnh do Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xem xét, công nhận.
* “Cờ thi đua dẫn đầu khối các trường học” của UBND tỉnh:
          Tặng cho trường đạt các tiêu chuẩn sau:
            - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao, được các đơn vị trong khối bình chọn là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong khối thi đua.
          - Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Đối với các đơn vị trực thuộc ngành không có người vi phạm luật an toàn giao thông.
          - Năm liền kề năm được đề nghị tặng Cờ phải được tặng Bằng khen về thành tích toàn diện của UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc được công nhân danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".
          - Năm đề nghị tặng Cờ các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc phải đạt trong sạch, vững mạnh.
4.2 Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng:
* Giấy khen của UBND huyện:
          - Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
          + Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
          + Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
          - Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
          + Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
          + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
          + Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
          * Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
            - Đối với cá nhân:
          + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;
          + Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
          + Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 2 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, (trong đó có năm đề nghị khen thưởng).
          - Đối với tập thể:
          + Hooàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
          + Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
          + Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
          + Có ít nhất 2 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, (trong đó có năm đề nghị khen thưởng).
+ Tổ chức đảng, Đoàn thể được công nhận Trong sạch, vững mạnh.
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
 "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng bằng khen toàn diện của Bộ GD&ĐT hoặc của UBND tỉnh;
- Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" liên tục từ 3 năm trở lên (năm học 2011-2012, 2012-2013; 2013-2014) trong đó có thành tích thuộc năm đề nghị khen thưởng.
5. Hồ sơ:
5 .1 Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua:
* Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở":
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014: mỗi cá nhân 01 bản đóng thành quyển.
* Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":
Thành tích viết năm học 2013-2014: đóng 2 quyển dấu đỏ (theo mẫu 01 gửi kèm), pho to Quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014, Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2013-2014 của cá nhân đơn vị đề nghị (khi có Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của UBND huyện năm học 2013-2014).
* Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh":
          Thành tích viết 3 năm 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014: đóng 2 quyển dấu đỏ (theo mẫu 02 gửi kèm). Sáng kiến kinh nghiệm có xác nhận, đánh giá, xếp loại của Hội đồng khoa học huyện: đóng 2 quyển. Photo Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 3 năm trên (khi có Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của UBND huyện năm học 2013-2014), Bằng khen toàn diện của UBND tỉnh hoặc của Bộ GD&ĐT.
* “Cờ thi đua dẫn đầu khối các trường học” của UBND tỉnh:
Thành tích viết năm  học 2013-2014: đóng 2 quyển dấu đỏ (theo mẫu 01 gửi kèm), Photo Bằng khen toàn diện của UBND tỉnh hoặc của Bộ GD&ĐT năm học 2012-2013, hoặc “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2012-2013 gửi kèm.
5.2 Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
          * Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Thành tích cá nhân, tập thể viết 2 năm (từ năm học 2012-2013 đến năm học 2013-2014: đóng 2 quyển (theo mẫu số 01, 02 gửi kèm). Cá nhân phải photo Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2012-2013, 2013-2014. Ngoài ra phải có thêm một số văn bản như: Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị do cấp có thẩm quyền công nhận, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
Thành tích tập thể víêt 3 năm: năm học 2011-2012; 2012-1013; 2013-2014 (theo mẫu số 01 gửi kèm); số lượng 5 bản thành tích dấu đỏ (có đầy đủ chữ ký, xác nhận theo quy định, viết khoảng từ 10-12 trang, in một mặt, đóng thành quyển); 16 bản tóm tắt thành tích (không có chữ ký, xác nhận; viết khoảng 3-4 trang, in 2 mặt), photo danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": 3 năm học 2011-2012; 2012-1013; 2013-2014, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT.
6. Tỉ lệ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng:
6.1 Tỷ lệ đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua:
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Không quá 40% số đơn vị trường học, tổng số tổ chuyên môn.                       
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: không quá 5% tổng số cán bộ, viên chức, người lao động (tính theo biên chế được giao của từng bậc học, không tính theo đơn vị trường học).
6. 2 Tỷ lệ UBND huyện tặng Giấy khen:
-  Giấy khen cho tập thể: Tặng giấy khen cho không quá 20% đơn vị trường học.
-  Giấy khen cho cá nhân:
 Tặng giấy khen cho không quá 5%  tổng số cán bộ, viên chức, người lao động (tính theo đơn vị trường học).
6.3 Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và đề nghị khen cao:
Các đơn vị trường học đề nghị Hội đồng TĐ, KT huyện xem xét với tất cả cá nhân đạt tiêu chuẩn.
7. Một số điểm cần lưu ý: 
- Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học tổ chức xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng xét sau, tiến hành xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua từ thấp đến cao. Không đề nghị quá tỉ lệ quy định, tránh dẫn đến việc gây khó khăn trong việc xem xét, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
- Những cá nhân công tác tại phòng GD&ĐT đã có Quyết định điều động đến các đơn vị trường học sau đó biệt phái về phòng GD&ĐT được bình xét thi đua, khen thưởng theo năm dương lịch. Những cá nhân công tác tại  phòng GD&ĐT đã có Quyết định bổ nhiệm và điều động đến các đơn vị trường học được bình xét thi đua, khen thưởng theo năm học 2013-2014.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC  2014 - 2015
1. Phòng GD&ĐT tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trường học trong năm học 2014-2015.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng, chương trình hành động thiết thực, phù hợp sát với nhiệm vụ được giao năm học 2014-2015.
3. Các giải pháp thực hiện (yêu cầu cụ thể, gắn với nhiệm vụ, phong trào, danh hiệu thi đua đăng ký).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với các đơn vị trường học.
Sau khi tổ chức bình xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng, các đơn vị trường học hoàn chỉnh hồ sở gửi về phòng GD&ĐT huyện trước ngày 26/5/2014, gồm các văn bản sau:
- Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014.
- Biên bản họp xét đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và đề nghị Khen thưởng.
- Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và đề nghị Khen thưởng.
- Bản thành tích tập thể, cá nhân
- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng (theo mẫu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08a, 08b, 09 gửi kèm).
- Bản thành tích tập thể, cá nhân
- Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đơn vị trường học (theo mẫu 1.2(a) gửi kèm).
- Danh sách cán bộ, viên chức bị kỷ luật năm học 2012-1013; 2013-2014 (nếu có)
2. Đối với phòng GD&ĐT:
- Tổ chức đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân, căn cứ vào các tiêu chí quy định, gửi 01 quyển Sáng kiến kinh nghiệm và đánh giá của trường, phòng về Thường trực Hội đồng TĐ, KT huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 26/5/2014 để Hội đồng Khoa học huyện tổ chức đánh giá, nghiệm thu.
- Tại điểm 6.3 mục 6 Thông báo số 158/TB-SNV ngày 24/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thống nhất việc xét khen thưởng ngành GD&ĐT ở huyện vẫn thực hiện theo quy trình: “Phòng GD&ĐT của huyện tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT của huyện xét, sau đó mới trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của huyện xét để đảm bảo tính khách quan vì phòng GD&ĐT của huyện tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công tác GD&ĐT”. Vì vậy Phòng GD&ĐT tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT bình xét, sau đó gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và Khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 10/6/2014, hồ sơ gồm:
+ Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014.
+ Biên bản họp xét đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và đề nghị Khen thưởng.
+ Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và đề nghị Khen thưởng.
+ Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu Thi đua và Khen thưởng (theo mẫu 01, 02a, 02b, 03, 04a, 04b, 05, 06, 07, 08a, 08b, 09, 10 gửi kèm).
+ Bản thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối các đơn vị trường học”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” (số lượng, nội dung bản thành tích theo quy định tại mục 4 Hướng dẫn này).
+ Danh sách đề nghị công n hận danh hiệu Thi đua và Khen thưởng của 66 đơn vị trường học (theo mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08a, 08b, 09 gửi kèm) , kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân từng đơn vị trường học (theo mẫu 1.2(a); danh sách cán bộ, viên chức bị kỷ luật năm học 2012-1013; 2013-2014 của từng đơn vị trường học (mỗi loại 01 bản).
-  Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/10/2014; gửi Ban TĐ, KT tỉnh trước ngày 31/10/2014.
3. Đối với phòng Nội vụ.
3.1 Tham mưu cho Hội đồng Khoa học huyện:
- Thông báo phân công thành viên Hội đồng khoa học đánh giá, đề xuất công nhận Sáng kiến kinh nghiệm Chiến sĩ thi đua cơ sở của cán bộ, viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013 - 2014.
- Tổ chức đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm Chiến sĩ thi đua cơ sở của cán bộ, viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013 - 2014 xong trước ngày 10/6/2014
3.2 Tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện:
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2013-2014 của phòng GD&ĐT trước ngày 10/6/2014.
- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2013-2014 đối với sự nghiệp GD&ĐT trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện xem xét xong trước ngày 20/6/2014.
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp huyện với các tập thể, cá nhân các đơn vị trường học năm học 2013-2014 xong trước ngày 24/6/2014.
- Tham mưu cho UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 xong trước ngày 30/6/2014.
- Tham mưu cho UBND huyện trình Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2013-2014 (khi có Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã).
- Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh trước ngày 30/7/2014.
 
UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học căn cứ hướng dẫn này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- 66 đơn vị trường học;
- Lưu: VT; NV, D75b.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Cảnh
 
 
                                                                                                                                    Mẫu số 01
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
ĐƠN VỊ……………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
           ……………, ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị:
                               
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị
- Cơ cấu tổ chức
- Cơ sở vật chất
- Các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
  TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT                                                             HIỆU TRƯỞNG
            
(Ký, đóng dấu)                                                                              (Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
                                                XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN
                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                                                              Nguyễn Văn Cảnh
 
 
XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(Nếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen)
 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                    Mẫu số 021
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
ĐƠN VỊ………………….
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  ………………., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
           I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH       
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Sơ lược thành tích của tập thể (nếu cá nhân là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học)
3. Thành tích đạt được của cá nhân4:
3.1 Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ:
3.2 Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ khác:
3.3 Tư tưởng, lập trường chính trị:
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
   HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
              (Ký, đóng dấu)                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN                              XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Bùi Thế Anh
Nguồn tin: UBND huyện Sông Mã
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thống kê

  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 484
  • Tháng hiện tại: 484
  • Tổng lượt truy cập: 3520819

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn