Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Chuẩn bị cho đánh giá chấm điểm thi đua khối các phòng GD&ĐT năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 07/04/2014 10:27
Để Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, coi đó là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong khối, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. năm học 2013 - 2014 Sở GD&ĐT tiếp tục phân chia khối thi đua để đánh giá chất lượng các phong trào thi đua.
Chuẩn bị cho đánh giá chấm điểm thi đua khối các phòng GD&ĐT năm học 2013 - 2014

Chuẩn bị cho đánh giá chấm điểm thi đua khối các phòng GD&ĐT năm học 2013 - 2014

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/KH-GD&ĐT
 
TP. Sơn La,  ngày 31 tháng 03 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng
khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo, năm học 2013-2014

 
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
Căn cứ Hướng dẫn số 70/TĐKT-NV1 ngày 16/10/2013 của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Sơn La về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và đăng ký thi đua năm 2014;
Căn cứ Hướng dẫn số 908/SGDĐT-VP ngày 27/9/2013 của Sở GD&ĐT Sơn La về hướng dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng năm học 2013-2014; Công văn số 1078/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung quy định Thi đua-Khen thưởng năm học 2013-2014;
Thực hiện Công văn số: 1185/SGDĐT-VP ngày 05/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (đơn vị trưởng khối) xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khối phòng GD&ĐT năm học 2013-2014 cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, coi đó là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển;
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong khối, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
2. Yêu cầu
Công tác kiểm tra thi đua của các đoàn kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, tránh chồng chéo, lãng phí.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung kiểm tra
1.1. Đối với các đơn vị đăng ký cờ dẫn đầu
Kiểm tra đánh giá thực hiện lĩnh vực công tác theo Công văn số: 1185/SGDĐT-VP ngày 05/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Cụ thể
- Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo: Đánh giá thực hiện 16 lĩnh vực công tác;
- Đối với các trường mầm non: Thực hiện 12 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 2,3,4,5);
- Đối với các trường tiểu học: Thực hiện 12 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 1,3,4,5);
- Đối với các trường trung học cơ sở: Thực hiện 12 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 1,2,4,5).
Năm học 2013-2014, các đơn vị đăng ký cờ gồm:
*/ Cờ dẫn đầu các phòng GD&ĐT (có 05 đơn vị đăng ký)
          */ Cờ dẫn đầu các trường Mầm non (có 09 đơn vị đăng ký trong đó: Vùng I: 05, vùng II: 03, vùng III: 01)  
          */ Cờ dẫn đầu các trường Tiểu học (09 đơn vị đăng ký trong đó: Vùng I: 05, vùng II: 03, vùng III: 01)
*/ Cờ dẫn đầu các trường THCS (có 10 đơn vị đăng ký trong đó: Vùng I: 07, vùng II: 01, vùng III: 02).
Danh sách cụ thể:
         
 
STT
 
    Đơn vị
 
Đăng ký cờ
 
Khối
 
Trường
             Vùng SL đăng
ký cờ
Vùng I Vùng II Vùng III
1 Thành phố x Tiểu học 1. TH Chiềng Lề x     2
THCS 2. THCS Nguyễn Trãi x    
2 Sông Mã  
 
x
Mầm Non 1. MN thị trấn Sông Mã x     3
 
THCS
 
2. PTDT bán trú - THCS Đứa Mòn     x
3. THCS thị trấn Sông Mã x    
3 Sốp Cộp   Mầm non MN Hoa Ban I     x 1
 
4
 
Phù Yên
  Mầm non 1. MN thị trấn x     3
Tiểu học 2. TH Huy Hạ x    
THCS 3. THCS trị trấn x    
5 Bắc Yên x Mầm non 1. MN Hoa Ban thị trấn   x   2
Tiểu học 2. TH thị trấn Bắc Yên   x  
6 Quỳnh Nhai   Mầm non MN Sơn Ca   x   1
7 Mai Sơn   Tiểu học 1. TH thị trấn Hát Lót x     2
THCS 2. THCS Tô Hiệu x    
8 Thuận Châu x Mầm non 1. MN Sơn Ca thị trấn x     2
Tiểu học 2. TH Ninh Thuận   x  
9 Yên Châu x Mầm non 1. MN Thuỷ Tiên x     2
THCS 2. THCS Nguyễn Cảnh Toàn x    
10 Mường La   Tiểu học 1. TH thị trấn Ít Ong A x     3
THCS 2. THCS Lê Quý Đôn x    
PTDTBT 3. PTDT bán trú - THCS Nậm Giôn     x
11 Mộc Châu   Mầm non 1. MN Hoạ Mi x     6
2 MN Hua Păng   x  
 
Tiểu học
 
3. Tiểu học 14/6 x    
4. TH Suối Sập   x  
 
THCS
5. Trung học cơ sở 8/4 x    
6. THCS Hua Păng   x  
12 Vân Hồ   Tiểu học  TH Mường Tè     x 1
1.2. Đối với các đơn vị không đăng kí cờ dẫn đầu:
Không tiến hành hình thức kiểm tra chéo giữa các Phòng Giáo và Đào tạo với nhau, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tự chấm điểm gửi về đơn vị Trưởng khối để tổng hợp kết quả. Đến hội nghị giao ban khối lần 2, các phòng ban của Sở GD&ĐT và 12 Phòng GD&ĐT huyện, thành phố sẽ chấm điểm, chia trung bình để ra kết quả xếp loại của đơn vị. 
2. Phân công đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra
Phân công các đoàn kiểm tra thành 04 nhóm; mỗi nhóm 03 đơn vị phòng GD&ĐT. Thành phần gồm: Trưởng phòng, Chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ trách công tác thi đua, cán bộ Kế hoạch, Tổng hợp.
 
Đợt 1: Thời gian: từ ngày 15/4/2014 - 17/4/2014
 
 
Đoàn KT Đoàn đi kiểm tra Ghi chú Đơn vị được kiểm tra Ghi chú
Đoàn 1 1. PGD&ĐT Huyện Quỳnh Nhai Trưởng đoàn 1. PGD&ĐT Huyện Mai Sơn  
2. PGD&ĐT Huyện Mường La Thành Viên 2. PGD&ĐT Huyện Vân hồ  
3. PGD&ĐT Thành phố Thành Viên 3. PGD&ĐT Huyện Bắc Yên  
 
 
Đoàn 2
1. PGD&ĐT Huyện Phù Yên Trưởng đoàn 1. PGD&ĐT Huyện Mộc châu  
2. PGD&ĐT Huyện Thuận Châu Thành Viên 2. PGD&ĐT Huyện Sông Mã  
3. PGD&ĐT Huyện Sốp Cộp Thành Viên 3. PGD&ĐT Huyện Yên Châu  
 
Đợt 2: Thời gian: từ ngày 22/4/2014 - 24/4/2014
 
Đoàn KT Đoàn đi kiểm tra Ghi chú Đơn vị được kiểm tra Ghi chú
 
 
Đoàn 1
1. PGD&ĐT Huyện Mộc Châu Trưởng đoàn 1. PGD&ĐT Thành phố  
2. PGD&ĐT Huyện Sông Mã T. Viên 2. PGD&ĐT Huyện Mường La  
3. PGD&ĐT Huyện Yên Châu T. Viên 3. PGD&ĐT Huyện Quỳnh Nhai  
 
 
Đoàn 2
1. PGD&ĐT Huyện Mai Sơn Trưởng đoàn 1. PGD&ĐT Huyện Phù Yên  
2. PGD&ĐT Huyện Vân Hồ T. Viên 2. PGD&ĐT Huyện Thuận Châu  
3. PGD&ĐT Huyện Bắc Yên T. Viên 3. PGD&ĐT Huyện Sốp Cộp  
 
 Lưu ý:
*/ Để thuận lợi trong quá trình kiểm tra, đề nghị Phòng GD&ĐT huyện, thành phố có đơn vị đăng kí cờ chuẩn bị đầy đủ báo cáo theo các lĩnh vực công tác tại Công văn số: 1185/SGDĐT-VP ngày 05/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; photo đủ số lượng cho các thành viên trong đoàn khi đến kiểm tra.
*/ Đối với phòng GD&ĐT không đăng ký cờ, gửi 01 báo cáo theo các lĩnh vực công tác về trưởng khối (kèm theo phiếu tự chấm điểm).
*/ Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đề nghị các trưởng đoàn kiểm tra nộp hồ sơ về đơn vị trưởng khối gồm 4 loại sau:
- Báo cáo theo các lĩnh vực công tác của đơn vị phòng GD&ĐT và đơn vị trường được kiểm tra;
- Phiếu tự chấm điểm theo các lĩnh vực công tác đối với phòng GD&ĐT và các trường đăng ký cờ dẫn đầu theo (mẫu gửi kèm);
- Biên bản kiểm tra công tác TĐKT của trưởng đoàn theo (mẫu gửi kèm);
- Biểu tổng hợp chấm điểm của đoàn kiểm tra đối với các phòng GD&ĐT huyện, thành phố và các trường đăng ký cờ dẫn đầu theo (mẫu gửi kèm).
*/ Thời gian nộp hồ sơ kiểm tra; báo cáo theo các lĩnh vực công tác về phòng GD&ĐT thành phố chậm nhất ngày 05/05/2014.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các Phòng GD&ĐT- các đơn vị đăng ký cờ thi đua
- Triển khai nội dung Công văn số: 1185/SGDĐT-VP ngày 05/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học đăng ký cờ thi đua dẫn đầu khối.
- Các đơn vị trường đăng ký cờ thi đua thực hiện tốt yêu cầu của đoàn kiểm tra; chuẩn bị nội dung báo cáo và tự chấm điểm các lĩnh vực công tác theo Công văn số: 1185/SGDĐT-VP ngày 05/12/2013 của Sở GD&ĐT Sơn La.
2. Đối với đoàn kiểm tra công tác thi đua khối
- Tham gia hoạt động kiểm tra của khối với ý thức trách nhiệm cao để đơn vị trưởng khối hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các trưởng đoàn kiểm tra nộp hồ sơ sau khi kiểm tra về đơn vị trưởng khối đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng khối các Phòng GD&ĐT năm học 2013- 2014. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các phòng GD&ĐT phản ánh kịp thời về Phòng GD&ĐT thành phố Sơn La để cùng trao đổi thống nhất, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                - TT UBND thành phố Sơn La;
- Đ/c Hoàng Tiến Đức - Giám đốc                       
   Sở GD&ĐT (lãnh đạo phụ trách khối);
- Thường trực HĐTĐKT Sở GD&ĐT;                   
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;   
- Lưu: VT.                                                             
TRƯỞNG KHỐI
 
 
(Đã ký)
 
 
 
TRƯỜNG PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
Đoàn kim Xuyến
 
 
Tác giả bài viết: Bùi Thế Anh
Nguồn tin: Phoòng GD&ĐT Thành phố Sơn La (Trưởng khối thi đua các phòng GD&ĐT)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thống kê

  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 541
  • Tháng hiện tại: 541
  • Tổng lượt truy cập: 3520876

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn