Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐ,KT năm học 2013 - 2014 của ngành

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/09/2013 16:43
Ngày 12/9/2013 phòng GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 27/KH-GD&ĐT để triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013 - 2014 của toàn ngành GD&ĐT, năm học này toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, của huyện, các đơn vị giáo dục trong toàn ngành tiếp tục thực hiện việc xây dựng kế hoạch của đơn vị, tập trung xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đạt các chuẩn mức chất lượng tối thiểu. . . đẩy mạnh phong trào thi đua "hai tốt" trong toàn ngành. Các đơn vị có thể download tại phần văn bản của site này để nghiên cứu, thực hiện.
Ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐ,KT năm học 2013 - 2014 của ngành

Ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐ,KT năm học 2013 - 2014 của ngành

UBND HUYỆN SÔNG MÃ
      PHÒNG GD&ĐT
           
Số: 27/KH-GD&ĐT

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Sông Mã, ngày 12 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014
 
 
 

            A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
            I. Cơ sở xây dựng kế hoạch.           
           Căn cứ Luật  Tổ chức HĐND&UBND năm 2003;
                Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh Sơn La.
Căn cứ Hướng dẫn số 73/HD-TĐKT ngày 19/9/2012 của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Thực hiện Hướng dẫn số 388/HD-UBND, ngày 15/5/2013 của UBND huyện Sông Mã về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013 - 2014;
II. Mục đích, yêu cầu.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Sơn La, UBND huyện Sông Mã về kế hoạch và thời gian năm học 2013 – 2014 trên địa bàn.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, học sinh, của chính quyền địa phương, của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, giáo viên trong việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong nhà trường, thực hiện tốt 3 cuộc vận động, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động trong toàn ngành.
Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến, giáo viên giỏi các cấp trong các phong trào thi đua của toàn ngành.
Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định của HĐTĐ-KT ngành GD&ĐT đối với các danh hiệu tập thể LĐTTXS, Tập thể LĐTT, CSTĐ, các tập thể đăng ký nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Sơn La trong năm học.
2. Yêu cầu:
Làm tốt công tác tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định về Thi đua, Khen thưởng trong toàn ngành.
Nghiêm túc, khách quan, chính xác, khen thưởng đúng đối tượng, phát huy tối đa tác dụng của các nhân tố điển hình.
Thiết thực, hiệu quả, không gò bó, ép buộc, không giao khoán các chỉ tiêu thi đua cho tập thể.
B. NỘI DUNG.
I. Công tác tuyên truyền, học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo:
- Triển khai đầy đủ các văn bản quy định về TĐ, KT trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học 2013 – 2014. Các văn bản tối thiểu cần triển khai là:
+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ-KT và Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật TĐ-KT;
+ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
+ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 3/4/2012 của Bộ GD&ĐT V/v Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT;
+ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La;
- Hướng dẫn CB,GV trong đơn vị nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu phấn đấu trong năm học theo quy định.
- Kiện toàn Hội đồng TĐKT từ cấp phòng đến cấp trường theo quy định.  Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp làm Chủ tịch, Chủ tịch CĐCS là Phó chủ tịch, các thành viên gồm: Các Tổ trưởng tổ chuyên môn, Đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các giáo viên chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng là người ký QĐ kiện toàn HĐTĐKT trường.
II. Thời gian thực hiện: Bám sát nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, việc phát động được chia làm 4 đợt thi đua như sau:
- Đợt thi đua thứ nhất: Từ 1/8/2013 đến 20/11/2013 với nội dung: thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Đợt thi đua thứ 2: Từ 21/11/2013 đến hết học kỳ I với nội dung chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12. 
- Đợt thi đua thứ 3: Từ đầu học kỳ II đến 26/3/2014 với nội dung Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Đợt thi đua thứ 4: Từ 27/3/2014 đến 31/7/2014 với nội dung hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết thúc năm học.
III. Hướng dẫn việc bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
1. Đối tượng:
Các đơn vị trường học, khi bình xét bám sát tiêu chuẩn, tỷ lệ, thủ tục hồ sơ và trình tự xét duyệt đề nghị khen thưởng thực hiện theo đúng qui định trong Luật TĐ, KT, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh Sơn La; và bản Kế hoạch này của phòng GD&ĐT;
Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua cần căn cứ vào danh hiệu đăng ký đầu năm của các đơn vị và kết quả họp xét của Hội đồng TĐ,KT phòng GD&ĐT.
Cơ sở bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng:
- Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể để bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu  thi đua và đề nghị khen thưởng.
- Có đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học 2013 - 2014.
- Đạt được các tiêu chuẩn của danh hiệu theo quy định tại các văn bản: Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ-CP; Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
2. Xác định các danh hiệu thi đua cần phấn đấu của cá nhân và tập thể:
Danh hiệu thi đua được đăng ký từ đầu năm:
2.1. Cờ TĐ xuất sắc UBND tỉnh tặng cho đơn vị dẫn đầu khối các trường học:
2.2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”                          
2.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
2.4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”
2.5. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
2.6. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”             
3. Các hình thức khen thưởng
3.1. Huân chương lao động các hạng.
3.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
3.2. Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.
3.3. Giấy khen của UBND huyện.
3.4. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.
Xác định nguyên tắc khen thưởng:
- Việc đề nghị khen thưởng được thực hiện trên nguyên tắc bình xét dân chủ, công khai, chính xác và công bằng.
- Trong một năm không được trình hai hình thức khen thưởng từ bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên cho một đối tượng (tập thể hoặc cá nhân) bao gồm: thành tích toàn diện và về 1 lĩnh vực, trừ các trường hợp khen thưởng đột xuất.
- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.
- Với cá nhân chuyển công tác thì cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác tại đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).
4. Những trường hợp không xét đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng:
- Cá nhân mới được tuyển dụng và tham gia công tác dưới 10 tháng.
- Cơ quan, đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua.
- Nghỉ việc từ 40 ngày trở lên; bị xử phạt hành chính; bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
- Đơn vị mới thành lập chưa đủ 1 năm.
- Những trường hợp trong năm 2012 đang bị xem xét kỷ luật hoặc có đơn thư khiếu nại nhưng chưa được xác minh làm rõ.
5. Tiêu chuẩn:
Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn của các danh hiệu và tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng để đối chiếu với kết quả phấn đấu đạt được của cơ quan, đơn vị, cá nhân quy định tại: Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011;
6. Thời gian, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng:
           6.1. Thời gian:
           - Đăng ký thi đua đầu năm học: Chậm nhất ngày 25/9/2013
           - Hồ sơ đề nghị cuối năm: Chậm nhất 20/5/2014
           6.2. Hồ sơ gồm:
           a. Hồ sơ của đơn vị.
+ Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2013 - 2014.
+ Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
b. Hồ sơ của cá nhân và tập thể: (theo quy định tại Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
- Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua:
1. Cờ TĐ xuất sắc UBND tỉnh tặng cho đơn vị dẫn đầu khối các trường học.
Tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
+ Thuộc loại xuất sắc của ngành GD&ĐT
+ Năm đề nghị khen thưởng tổ chức đảng, đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.
+ Năm trước liền kề năm đề nghị tặng cờ phải được tặng Bằng khen về thành tích toàn diện của UBND tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT.
+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
Hồ sơ: Thành tích viết năm  học 2012 - 2013 (theo mẫu 01 gửi kèm), Photo Bằng khen toàn diện của UBND tỉnh hoặc của Bộ GD&ĐT năm học 2012 - 2013 gửi kèm
Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh":
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
+ Được bình chọn trong số các cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã có ít nhất 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
+ Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế được cấp có thẩm quyền  công nhận và mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng vào thực tế tại địa phương, cơ sở. Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận.
+ Đã được tặng Bằng khen toàn diện của bộ GD&ĐT hoặc của UBND tỉnh trong thời điểm đề nghị khen thưởng.
+ Không có người thân sinh hoạt trong cùng một gia đình mắc các vi phạm sau: Bị toà án kết tù từ án treo trở lên; bị cơ quan pháp luật đang tạm giam để điều tra; nghiện ma tuý. Năm đề nghị khen bản thân không vi phạm Luật giao thông đường bộ.
+ Năm được đề nghị công nhận danh hiệu"Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" phải là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nếu là đảng viên); Hai năm trước liền kề phải là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 1 năm đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Gia đình phải được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá".
Hồ sơ: thành tích viết 3 năm: 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014 (theo mẫu 02 gửi kèm). Sáng kiến kinh nghiệm có xác nhận, đánh giá, xếp loại của Hội đồng khoa học huyện. Photo Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 3 năm: 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014, Bằng khen toàn diện của UBND tỉnh hoặc của Bộ GD&ĐT.
Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở":
          - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Là những cá nhân thật tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
+ Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhận. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.
          + Việc bình chọn, suy tôn danh hiệu chiến sỹ thi đua phải đảm bảo tính điển hình tiên tiến, tránh tràn lan;
Hồ sơ: Sáng kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng khoa học huyện đánh giá, nghiệm thu. Kết luận đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 - 2014 của cơ quan, đơn vị.
Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc":
          - Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
          + Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
          + Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
          + Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
          + Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hồ sơ: thành tích viết năm  học 2013 - 2014 (theo mẫu 01 gửi kèm), pho to Quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" của cá nhân
Danh hiệu  "Tập thể lao động Tiên tiến":
           Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
          + Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
          + Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
          + Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Danh hiệu "Lao động tiên tiến":
          Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68 của Chính phủ đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
          + Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
          + Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
          + Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Hồ sơ: các đơn vị bình xét theo tiêu chuẩn, lập danh sách trích ngang đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xem xét, quyết định công nhận.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
Căn cứ tiêu chuẩn của các danh hiệu và tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng đề đối chiếu với kết quả phấn đấu đạt được của các đơn vị, cá nhân quy định tại: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011, Hướng dẫn số 73/HD-TĐKT ngày 19/9/2012 của Ban TĐ, KT tỉnh Sơn La, hướng dẫn V.v thực hiện công tác TĐ, KT trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
- "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" liên tục từ 5 năm trở lên;
+ Lập được thành tích đột xuất.
- "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" liên tục từ 3 năm trở lên.
+  Lập được thành tích đột xuất.
Hồ sơ: Thành tích cá nhân viết 5 năm từ năm học 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014 (theo mẫu 02 gửi kèm), thành tích tập thể víêt 3 năm từ năm học 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014 (theo mẫu số 01gửi kèm); số lượng 3 bản thành tích dấu đỏ, 15 bản tóm tắt thành tích, photo Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 5 năm liền từ 2009 - 2013 đối với cá nhân, Giấy CN danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" liên tục 3 năm đối với tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT.
Bằng khen của UBND tỉnh:
- Đối với cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.
+ Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Phải có ít nhất hai năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" (trong đó có năm đề nghị khen thưởng).
+ Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thì năm đề nghị cơ quan, đơn vị phụ trách phải được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc Bằng khen của UBND tỉnh trở lên.
+ Nếu là Đảng viên phải được đánh giá là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá".
- Đối với tập thể phải đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với mọi thành viên  trong tập thể.
+ Phải có 2 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc";   
+ Tổ chức đảng, Đoàn thể được công nhận Trong sạch, vững mạnh.
Hồ sơ: Bản thành tích cá nhân, tập thể viết năm học 2013 - 2014 (theo mẫu số 01, 02 gửi kèm), số lượng 2 bản. Cá nhân phải photo Giấy chứng nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014. Ngoài ra phải có thêm một số văn bản như:
Xác nhận Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (nếu là Đảng viên);
Giấy chứng nhận gia đình đạt danh hiệu văn hoá năm 2013.
Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị do cấp có thẩm quyền công nhận (nếu là tập thể hoặc cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị).
Giấy khen của UBND huyện:
          - Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
          + Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
          + Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
          - Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
          + Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
          + Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
          + Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
          + Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
7. Tỉ lệ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng:
-  Giấy khen cho tập thể: Không quá 20% đơn vị trường học.
-  Giấy khen cho cá nhân: Không quá 5% CB,GV,NV/1đơn vị trường học.
Lưu ý:
- Các đơn vị trường học thực hiện tốt việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng trên cơ sở các nguyên tắc của thi đua, khen thưởng, đặc biệt là nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Không đề nghị quá tỉ lệ quy định, tránh dẫn đến việc gây khó khăn trong việc xem xét, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
- Các trường học tổ chức đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân, căn cứ vào các tiêu chí quy định, gửi Sáng kiến kinh nghiệm và đánh giá của trường, phòng về Hội đồng TĐ, KT ngành trước ngày 10/4/2014 để Hội đồng Khoa học ngành đánh giá, nghiệm thu.
- Trong một năm không được đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen quá 3 lần cho 1 tập thể hoặc cá nhân bao gồm thành tích toàn diện, lĩnh vực và thành tích đột xuất.
IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CỦA HỘI ĐỒNG TĐ,KT CƠ SỞ.
Trong những năm qua, việc đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng TĐ,KT cơ sở gặp nhiều khó khăn do các đơn vị trường học chưa thống nhất việc lưu trữ hồ sơ thi đua của đơn vị hàng năm, gây không ít khó khăn khi làm các thủ tục đề nghị công nhận và khen thưởng. Kể từ năm học 2013 – 2014, phòng GD&ĐT thống nhất trong toàn ngành việc lưu trữ hồ sơ thi đua như sau:
1. Trách nhiệm lưu trữ: Hiệu trưởng
2. Các loại hồ sơ cần lưu trữ  không thời hạn tại đơn vị gồm:
- Quyết định kiện toàn Hội đồng TĐ,KT của đơn vị hàng năm.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ,KT đơn vị.
- Sổ Nghị quyết Hội đồng TĐ,KT.
- Sổ theo dõi TĐ,KT.
- Kế hoạch triển khai công tác TĐ,KT hàng năm.
- Các giấy tờ minh chứng kết quả công tác TĐ,KT hàng năm (Cờ, Bằng khen, Công nhận, giấy khen, giấy chứng nhận, Quyết định công nhận các danh hiệu, quyết định khen thưởng hàng năm . . .).
- Hệ thống văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác TĐ,KT còn hiệu lực.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Mỗi đơn vị trường học xây dựng 1 bản kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.
- Bản kế hoạch triển khai công tác thi đua nói trên phải được thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học để toàn thể viên chức trong đơn vị được tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận bổ sung trước khi hiệu trưởng ký ban hành và gửi về phòng GD&ĐT để theo dõi nắm bắt.
Lưu ý: Bản Kế hoạch sẽ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến công tác TĐ,KT trong đó có cả việc hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn và phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được xây dựng thành các mục riêng biệt trong kế hoạch.
* Quy định về trách nhiệm:
a. Đối với Hiệu trưởng:
- Triển khai cho CB,GV trong đơn vị học tập đầy đủ các văn bản của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT về công tác thi đua khen thưởng.
- Chịu trách nhiệm trước ngành về tính chính xác của hồ sơ thi đua, báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể, thời gian nộp kết quả thi đua.
- Tổ chức xét bình chọn đúng đối tượng đề nghị công nhận các danh hiệu. Tham khảo ý kiến của các bộ phận chỉ đạo chuyên môn của ngành trước khi lập danh sách đề nghị công nhận cuối năm học.
b. Đối với Chủ tịch công đoàn cơ sở:
- Phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng trong việc triển khai các phong trào thi đua cả năm học. Làm Thường trực Hội đồng TĐKT của đơn vị.
- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị, phối hợp rà soát danh hiệu đã đăng ký, đề nghị công nhận, hướng dẫn các cá nhân viết báo cáo thành tích cá nhân, hướng dẫn thư ký hội đồng ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ thi đua theo quy định. Phối hợp tổ chức thẩm định Đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân đăng ký CSTĐ các cấp.
- Tập hợp các khiếu nại, thắc mắc của CB,GV về công tác thi đua phản ánh về Thường trực TĐKT ngành để được giải đáp theo quy định của Luật.
c. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong trường:  Đoàn thanh niên, đội thiếu niên: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các đợt thi đua theo chủ điểm, tham gia hội đồng TĐKT của đơn vị.
d. Đối với cán bộ, giáo viên: - Học tập, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua quy định trong Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 3/4/2012  của Bộ GD&ĐT và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, các văn bản bổ sung khác (nếu có).
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác trong hồ sơ thi đua của cá nhân, cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật TĐ,KT.
Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm học 2013 - 2014. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học, các bộ phận chỉ đạo chuyên môn của ngành nghiêm túc nghiên cứu triển khai đến toàn thể CB,GV toàn ngành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,  cần có ý kiến phản ánh kịp thời về phòng GD&ĐT (thường trực Thi đua – Khen thưởng ngành). Số điện thoại 3837046, hoặc email: haanhsm1974@gmail.com để được trao đổi và giải quyết kịp thời.
 
Nơi nhận:                                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG
- Thường trực HĐTĐ,KT huyện;
- Văn phòng sở GD&ĐT;
- 66 đơn vị trường học;
- Các bộ phận CM, KH, TCCB;
- Lưu: VT, LĐN, TA(75b).
    Lê Xuân Tăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ……………………, ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
 
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
     
     
 
PHÒNG GD&ĐT XÁC NHẬN

 
  HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN SÔNG MÃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Mẫu số 021
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ………………., ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân4:
(Ghi chi tiết các thành tích của cá nhân đã đạt được theo chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận ở trên, có số liệu minh chứng)
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
 
 
 
BGH XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                            NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
                HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
 
           PHÒNG GD&ĐT SÔNG Mà                                UBND HUYỆN SÔNG MÃ
                    TRƯỞNG PHÒNG                                                               CHỦ TỊCH             
Tác giả bài viết: Bùi Thế Anh
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã, Sơn La
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 399
  • Tháng hiện tại: 399
  • Tổng lượt truy cập: 3520734

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn