Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm học 2012-2013

Đăng lúc: Thứ hai - 20/08/2012 03:29
Công văn số 206/PCGDTH ngày 17 tháng 8 năm 2012 V/v. Hướng dẫn Thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm học 2012-2013
Kính gửi: Các đơn vị trường tiểu học trong huyện.
 
Thực hiện Thông tư số 39/TT- BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phòng GD&ĐT hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trường tiểu học như sau:
1. Mục tiêu giáo dục hoà nhập.
1.1. Mọi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, được giáo dục các kĩ năng sống, học văn hoá, hướng nghiệp, học nghề để hoà nhập cộng đồng.
1.2. Mọi trẻ em được nhận một nền giáo dục phù hợp với hoàn cảnh sống, nhu cầu và khả năng học tập trong các giai đoạn phát triển của trẻ.
2. Nguyên tắc thực hiện giáo dục hoà nhập.
2.1. Chương trình giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm cá nhân trẻ.
2.2. Giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức, thực hiện linh hoạt trên cơ sở động viên, khuyến khích trẻ em học tập tích cực, hiệu quả.
2.3. Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng, gia đình, nhà trường và xã hội.
3. Lớp hoà nhập trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
3.1. Các cơ sở giáo dục tuỳ theo điều kiện cụ thể để tiếp nhận và bố trí trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các lớp học hoà nhập phù hợp.
3.2. Các lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm: lớp học hoà nhập; lớp học linh hoạt, lớp ghép; lớp tăng cường các kỹ năng cơ bản đáp ứng nhu cầu đặc biệt của trẻ.
4. Tổ, nhóm chuyên môn giáo dục hoà nhập.
4.1. Mỗi đơn vị trường thành lập tổ, nhóm chuyên môn giáo dục hoà nhập gồm các cán bộ phụ trách chuyên môn, nhân viên, giáo viên.
4.2. Nhiệm vụ của tổ, nhóm chuyên môn giáo dục hoà nhập
a) Xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá kế hoạch giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
b) Tư vấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
c) Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, tổ chức các chuyên đề về giáo dục hoà nhập;
5. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là những trẻ em dưới 16 tuổi có nhiều khó khăn trong học tập, bao gồm:
5.1.Trẻ em người dân tộc thiểu số chưa biết tiếng Việt;
5.2.Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa;
53.Trẻ em lang thang đường phố.
Lưu ý: Ngoài các đối tượng trẻ em nói trên các giáo viên và CBQL đơn vị trường cần phát hiện, can thiệp và hỗ trợ giáo dục sớm.
- Phát hiện, can thiệp sớm và hỗ trợ giáo dục nhằm hạn chế, ngăn ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân có liên quan tiến hành hoạt động phát hiện, can thiệp sớm và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc trẻ em có nguy cơ dẫn đến hoàn cảnh đặc biệt (VD: trẻ có đặc điểm không bình thường về sức khỏe, tâm lý, trẻ tự kỷ... Chỉ có sự tiếp xúc, theo dõi của gia đình và giáo viên mới nhận ra được).
6. Hoạt động giáo dục và dạy học hoà nhập.
Các cơ sở giáo dục hòa nhập có trách nhiệm:
6.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học nhằm đạt mục tiêu giáo dục hoà nhập; phát triển kỹ năng học tập, kỹ năng sống và hoà nhập cộng đồng của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6.2. Thực hiện điều chỉnh mục tiêu, chương trình giáo dục và dạy học phù hợp với nhu cầu và khả năng học tập đa dạng của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6.3. Đảm bảo nội dung, tổ chức, phương pháp dạy học đặc thù; tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt; tăng cường các kỹ năng cơ bản cho trẻ có nhu cần giáo dục đặc biệt nhằm đạt mục tiêu giáo dục.
6.4. Xây dựng môi trường giáo dục hoà nhập thân thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các tổ chức xã hội xây dựng môi trường văn hóa, thể thao phù hợp để các em tham gia tích cực vào các hoạt động trong và ngoài nhà trường.
7. Đánh giá kết quả giáo dục hoà nhập.
7.1. Thực hiện đánh giá kết quả giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo nguyên tắc động viên, khuyến khích và chú trọng đến quá trình rèn luyện kỹ năng sống, khả năng hoà nhập và sự tiến bộ của các em.
7.2. Đánh giá kết quả giáo dục hoà nhập căn cứ vào mục tiêu nội dung giáo dục đã điều chỉnh theo kế hoạch giáo dục cá nhân.
7.3. Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập dựa vào quy định chung, có giảm nhẹ yêu cầu hoặc miễn giảm nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm của nhóm và mỗi cá nhân trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
7.4. Kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, gia đình, tập thể với tự đánh giá của học sinh.
8. Nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ quản lý, trong giáo dục hoà nhập.
8.1. Nhiệm vụ của giáo viên.
a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo yêu cầu và các quy định của cơ sở giáo dục;
b) Chủ động phối hợp với tổ, nhóm chuyên môn trong việc lập kế hoạch giáo dục hoà nhập; tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục hoà nhập đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
c) Thường xuyên tự bồi dưỡng, đổi mới phương pháp, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hoà nhập;
d) Tư vấn cho nhà trường và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục hoà nhập.
8.2. Nhiệm vụ của cán bộ quản lý
a) Xây dựng, chỉ đạo, giám sát, tổ chức đánh giá kế hoạch và thực hiện giáo dục hoà nhập;
b) Tạo điều kiện cho giáo viên, được học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hoà nhập;
c) Phối hợp với chính quyền, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện giáo dục hoà nhập.
Giáo viên, cán bộ quản lý, phải tôn trọng các quyền của trẻ em; có phẩm chất đạo đức tốt, đồng cảm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; có năng lực và chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hoà nhập.
9. Nhiệm vụ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học hoà nhập.
9.1. Thực hiện nội quy, quy định và học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch của cơ sở giáo dục; giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
9.2. Tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng cá nhân; đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau học tập và rèn luyện.
9.3. Thông báo, tìm kiếm sự trợ giúp của những người xung quanh về tình trạng sức khỏe, học tập và khả năng tham gia các hoạt động giáo dục để có được sự phát triển phù hợp với năng lực và nhu cầu của cá nhân.
10. Quyền của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học hoà nhập.
 Ngoài các quyền như những trẻ em bình thường khác, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng những quyền sau:
10.1.Có quyền nhập học tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
10.2.Tuổi đi học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể cao hơn tuổi quy định.
10.3. Được quan tâm giúp đỡ và cung cấp thông tin; được tôn trọng và đối xử bình đẳng trong học tập và trong các hoạt động khác.
10.4. Được học tập phù hợp với trình độ, năng lực cá nhân; được giúp đỡ đặc biệt để đạt được các kỹ năng cần thiết trong học tập và sinh hoạt (nếu cần).
10.5. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không thể đáp ứng yêu cầu của môn học, hoặc hoạt động giáo dục thì người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định việc miễn, giảm môn học, hoạt động giáo dục đó.
10.6. Được xét miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác; được cấp sách giáo khoa, học phẩm, hỗ trợ sinh hoạt khác theo quy định của Nhà nước.
11. Tổ chức thực hiện.
- Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng môi trường giáo dục hoà nhập an toàn, chất lượng và hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giáo dục học sinh lòng yêu thương và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Xác định số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật trong đơn vị. Lập danh sách lưu tại nhà trường và gửi danh sách bản chính về chuyên môn đồng thời gửi theo địa chỉ email: minhduc40sm@yahoo.com.vn  chuyên môn bậc học để quản lý phục vụ thanh tra, kiểm tra trong năm học (theo 02 mẫu đính kèm) trước 10/9/2012.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc ./.
Tải tệp đính kèm tại đây:
- Giáo dục trẻ em có HCKK + khuyết tật

Tác giả bài viết: Phạm Quang Lượng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 101840
  • Tổng lượt truy cập: 1532092

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn