Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra năm học 2012-2013

Đăng lúc: Thứ ba - 25/09/2012 08:38
UNBD huyện xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012-2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra.
2. Tiếp tục bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp.
3.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng thanh tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các vấn đề bức xúc trong giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục.
4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của pháp luật.
5.  Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong huyện.
II. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG CỤ THỂ:
1. Thời gian, địa điểm:
 Trong năm học 2012-2013 và hè 2013 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện Sông Mã
2. Công tác tổ chức
2.1. Đối với phòng giáo dục và đào tạo
Bố trí cán bộ phụ trách công tác thanh tra tại Phòng GD&ĐT để giúp Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
2.2. Đối với các trường MN, TH, THCS
Đầu năm học, hiệu trưởng lựa chọn cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm công tác để quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ có từ 3 - 7 người do hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban.
Chủ động phối hợp với công đoàn cùng cấp có biện pháp củng cố về tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật Thanh tra, tạo điều kiện để ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.
3. Thanh tra chuyên ngành
Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; năm học 2012 - 2013 cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 
1. Đối với Giáo dục mầm non
 Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, thực hiện lộ trình phổ cập và công nhận phổ cập, triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; việc xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; việc đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
2. Đối với Giáo dục phổ thông
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng nghiêm túc, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế địa phương; việc triển khai Đề án Tiếng Anh ở Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS); việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục giáo dục THCS; xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
3. Đối với các Phòng GD&ĐT
Thanh tra việc thực hiện phân cấp theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo với các nội dung sau:
  + Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: quy mô phát triển giáo dục (số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, số lượng học sinh, số lượng trường, lớp các cấp học, ngành học so với kế hoạch phát triển giáo dục); công tác củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ và phổ cập trung học cơ sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
  + Thực hiện kế hoạch giáo dục của các cấp học, ngành học (căn cứ vào nội dung thanh tra chuyên ngành đối với các cấp học trên đây và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch và nội dung thanh tra).
- Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
+ Thanh tra việc thực hiện các quy định chung đối với nhà giáo, việc tuân thủ các hành vi nhà giáo không được làm; chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành.
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện qui chế chuyên môn; quy chế thi cử; kết quả giảng dạy; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Trong năm học, đảm bảo ít nhất 12% số giáo viên được thanh tra.
4. Thanh tra hành chính
   Tập trung vào một số nội dung sau:
          1. Đối tượng và số lượng đơn vị thanh tra
          Thanh tra hành chính đối với các thuộc quyền quản lý trực tiếp của phòng GD&ĐT.
Trong năm học thực hiện thanh tra khoảng 20% số đơn vị trực thuộc .
          2. Nội dung thanh tra
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật có liên quan, trong đó tập trung thanh tra:
+ Thực hiện quy định về tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, nhà trường; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện các khoản thu, chi…
+ Thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: kế hoạch giáo dục, tổ chức công tác tuyển sinh, giảng dạy, học tập, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
+ Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị, nhà trường.
+ Thực hiện quy định về PCTN, thực hiện quy định về giải quyết KNTC, tiếp công dân.
+ Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người lao động.
5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng  và tiếp công dân
1. Tổ chức quán triệt Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Phòng chống tham nhũng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
2. Rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để vu khống và KNTC trái quy định của pháp luật không để tình trạng khiếu nại vượt cấp, đông người. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện KNTC đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét, xác minh lại; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật thì có văn bản trả lời công dân theo quy định.
3. Cơ sở giáo dục phải bố trí địa điểm tiếp công dân, phải công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; phải có sổ theo dõi tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2011/TT-TCTP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2012 - 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, công tác kiểm tra nội bộ trường học cho cán bộ quản lý và cộng tác viên thanh tra.
            - Tổ chức thanh tra định kỳ và đột xuất đối với công tác quản lý của hiệu trưởng, hoạt động sư phạm của giáo viên; đánh giá kết quả thanh tra đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý và của các cộng tác viên thanh tra.
2. Các trường MN, TH, THCS
           - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học về công tác quản lí chuyên môn của đơn vị, các tổ chuyên môn và hoạt động sư phạm của giáo viên; quản lí nhân sự, quản lí tài chính, tài sản; việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
           - Triển khai hoạt động tự kiểm tra và đánh giá kết quả để kịp thời có những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng quản lí của nhà trường.
- Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng tác viên thanh tra hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
3. Chế độ thông tin báo cáo
3.1. Báo cáo thường kì: Gửi về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo).
          - Các trường: gửi kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học của hiệu trưởng trước ngày 20/9/2012; báo cáo sơ kết học kì I trước ngày 10/01/2013, báo cáo tổng kết công tác thanh tra trước ngày 30/5/2013. 
3.2. Báo cáo đột xuất
Phòng giáo dục và đào tạo phải có trách nhiệm báo cáo UBND huyện, Sở  GD&ĐT khi có vụ việc đặc biệt xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2012 - 2013; yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường MN, TH, THCS xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng GD&ĐT) để giải quyết./.
Tải tệp đính kèm tại đây:

Kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra năm học 2012-2013
Tác giả bài viết: Trần Việt Hưng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 2537
  • Tháng hiện tại: 2537
  • Tổng lượt truy cập: 1533682

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn