Kế hoạch số 09/KH-TTVH về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Sông Mã năm 2015

Các đơn vị tải Kế hoạch tại đây
   Kế hoạch số 09/KH-TTVH

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa huyện Sông Mã